Vprašanja in odgovori    Prijava napak    Odjava
V primeru vprašanj pri izpolnjevanju naročila odvozov ali najave lastne dostave pokličite na telefonsko številko: +386 (0)1 560 92 00
!

Vprašanja in odgovori

Filter:
IS odpadki?

IS-Odpadki je spletna aplikacija namenjena elektronski podpori pri spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi in pri letnem poročanju o ravnanju z odpadki. Do nje uporabniki dostopajo s spletnim digitalnim potrdilom po predhodni registraciji od koderkoli preko spletnega brskalnika. IS-Odpadki omogoča elektronsko izpolnjevanje in elektronsko podpisovanje evidenčnega lista.

Kaj je elektronski evidenčni list?

Je listina, s katero se potrjuje oddajanje in sprejemanje pošiljk odpadkov, ki se premeščajo na območju Republike Slovenije. Elektronsko izpolnjevanje evidenčnih listov je olajšano, saj aplikacija pri vnosu za lažje izpolnjevanje ponudi izbirne menije, nekateri podatki pa se samodejno vpišejo. IS-Odpadki omogoča uporabnikom tudi pregled nad vnesenimi podatki. Preko elektronskega vnosa evidenčnih listov v IS-Odpadki se bo tudi letno poročanje o nastajanju odpadkov občutno poenostavilo. Prvo letno elektronsko poročanje bo v letu 2014 za leto 2013.

Pogoji pridobitve Sigen-ce za izpolnjevanje evidenčnih listov

Uporabniki pravnih oseb in samostojnih podjetnikov si morajo pred uporabo IS-Odpadki pridobiti spletna digitalna potrdila za zaposlene delavce ali za splošne nazive poslovnih subjektov (http://www.sigen-ca.si/obrazci-org.php#Gen-DP).  Sistem zahteva uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila overitelja SIGEN-CA na ministrstvu za pravosodje in javno upravo. Navodila za pridobitev in ostale informacije o digitalnih potrdilih so na spletni strani  http://www.sigen-ca.si/ .

Pravna oseba ali samostojni podjetnik izpolni  Prijavni obrazec in ga podpisanega od zakonitega zastopnika v pisni obliki posreduje na naslov: Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana. Sledi prva prijava v sistem - registracija z digitalnim potrdilom (klik na povezavo Vstop v IS-Odpadki in upoštevanje navodil v zvezi z registracijo v dokumentu Registracija v IS-Odpadki in nastavitve). Administrator IS-Odpadki, glede na podatke, posredovane na pisnem prijavnem obrazcu, odobri (ali ne) vstop registriranim uporabnikom v IS-Odpadki in jih o tem obvesti po elektronski pošti. Vsak uporabnik, ki mu je odobren dostop, si mora pred uporabo sistema še namestiti komponento za digitalni podpis, kar je opisano v dokumentu Registracija v IS-Odpadki in nastavitve. Delovanje aplikacije je trenutno zagotovljeno z brskalnikom Windows Internet Explorer verzije 6.0 ali višje. Za podatke, ki se vnašajo v IS-Odpadki odgovarjajo podjetja, prav tako odgovarjajo za vzdrževan in ažuren seznam uporabnikov sistema.

Zakaj je potrebo izpolniti pooblastilo?

V kolikor nimate pridobljene Sigen-ce za izpolnjevanje elektronskih evidenčnih listov, je potrebno izpolniti pooblastilo prevzemnika odpadkov, ki je brezplačno.  S tem pooblastilom se pooblasti prevzemnika, da v imenu povzročitelja odpadki, izpolni elektronski evidenčni list, preko spletne aplikacije IS odpadki. 

Kakšne vrste odpadkov poznamo?

Zaradi opravljanja različnih dejavnosti – tako industrijske, obrtniške, storitvene kot tudi gospodinjske – razvrščamo odpadke po viru nastanka in jih klasificiramo v 20 skupin in 111 podskupin. Na grobo lahko odpadke delimo na komunalne in industrijske.

Kaj so komunalni odpadki?

Komunalni odpadki so razvrščeni po klasifikacijskem seznamu v skupino 20. Med komunalne odpadke sodijo gospodinjski in njim podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti. Gospodinjski odpadki predstavljajo od polovice do treh četrtin vseh komunalnih odpadkov.

Kaj so industrijski odpadki?

Odpadki iz proizvodnje, ki nastajajo pri proizvodnem procesu oz. pri industrijskih aktivnostih. Odpadki nastajajo ob vsej proizvodni verigi, od pridobivanja surovin, proizvodnega procesa, obdelave, predelave proizvodnje, manipulacije do prevoza končnega izdelka do distributerjev oz. trgovcev.

Razdelimo jih na:

  • Odpadke, ki so po strukturi podobni komunalnim odpadkom
  • Odpadno embalažo
  • Industrijske odpadki, ki zahtevajo posebno obravnavo in jih ni mogoče odlagati na komunalnih odlagališčih, zato so potrebna posebna odlagališča oz. recikliranje odpadkov.
Kaj je odpadna embalaža (OE)?

Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago – ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke – obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, dela z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Embalaža glede na vrsto materiala:

  • papirna in kartonska embalaža,
  • plastična embalaža,
  • lesena embalaža,
  • kovinska embalaža,
  • steklena embalaža,
  • sestavljena (kompozitna) embalaža,
  • nevarna odpadna embalaža.
Kaj je odpadna elektronska oprema (OEEO)?

Številne naprave in pripomočki, ki jih uporabljamo pri delu in v prostem času, so sestavljeni iz električnih in elektronskih delov, ki za svoje delovanje potrebujejo vir energije – baterijo ali električni tok. Ker njihova uporaba močno narašča, se povečujejo tudi količine teh naprav, ko se izrabijo in pokvarijo. Pravimo jim odpadna električna in elektronska oprema.

Kako določiti klasifikacijsko številko odpadka?
Kaj je lastna dostava?

O lastni dostavi govorimo, ko stranka sama dostavi odpadno embalažo na zbirni center, pred tem je potrebno oddat najavo preko spletne aplikacije. 

Kako poteka naročanje odvozov in najava lastne dostave?

Potek naročanja odvoza preko aplikacije:

1. Prijavite se v aplikacijo z elektronskim naslovom in geslom, ki ga je možno spremeniti;

2. Izberete obrazec za naročilo odvoza ali najavo lastne dostave (odpadna embalaža, odpadna EE oprema, odpadne baterije in akumulatorji);

3. Izpolnete obrazec – kontakt, naročilo odvoza / najava lastne dostave, izbira frakcije, način priprave, morebitni doklad; pri lastni dostavi je pod opombo potrebno vpisati datum predvidene dostave;

4. Po uspešno oddanem naročilu prejmete potrdilo preko elektronske pošte (v kolikor niste prejeli elektronske pošte, naročilo ni bilo oddano);

5. Administrator v podjetju Interseroh preveri naročilo, ga odobri ter posreduje izvajalcu (v primeru napak, vam naročilo zavrnemo, o tem pa ste obveščeni preko elektronske pošte, da lahko naročilo popravite);

6. V primeru, da s strani izvajalca prejmemo termin odvoza, vam ga preko elektronske pošte posredujemo;

7. Z dostopom do aplikacije imate vpogled do celotne zgodovine vaših naročil odvozov ali najave lastne dostave.

Kdaj moram najaviti lastno dostavo, če želim na zbirni center odpadke odpeljati še danes?

Lastno dostavo je potrebno najaviti vsak delovnik najkasneje do 14.30, v petkih do 13.30.  

Delavnik pregleda naročil v Interserohu in posredovanje izvajalcu?

Naročila morajo biti oddana med 7.00 in 14.30, v petkih do 13.30, ostala naročila bodo pregledana in predana izvajalcu naslednji delovni dan.

Kaj je zbirni center?

Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij. 

Kaj je zbiralnica?

Zbiralnica je posebno urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločeno zbranih odpadkov. V zbiralnici so posode za ločeno zbiranje stekla, papirja in embalaže.

Kam lahko odpeljem odpadke, če sem najavil lastno dostavo?

Seznam zbirnih mest in zbiralnic družbe Interseroh je objavljen na spletni strani 

Uradne ure zbiralnic

Delavniki zbiralnic so različni od vsake zbiralnice posebej. Po navadi so zbiralnice odprte med 7 in 14 uro. 

Datum odvoza: